MUSİQİ LÜĞƏTİ


Musiqi mədəniyyətinin bütün suallarının əlifba şəklində düzülüşünün məcmusudur. Terminoloji, avtobioqrafiq, ensiklopedik lüğətlər mövcuddur. A B C Ç D E Ə F G H X İ K Q L
M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z  

 

G

 

Gen düzülüş

Dördsəsli quruluşda akkordun düzülüş qaydası; bu zaman birinci və üçüncü səslər arasında məsafə oktava həcmindən çox olur.General - pauza

Ümumi pauza; ansamblın bütün üzvlərinin eyni vaxtda pauzası; həcmi bir xanədən az olmur; G.P. kimi işarə olunur.

Gəraylı

Aşıq musiqi – şeir yaradıcılığında hər misrası 8 hecadan ibarət olan qoşma.

Gəzişmək

Müəyyən musiqi frazasını zənginləşdirmək məqsədilə onu ifaçılıq prosesində müxtəlifləşdirmək, başqa variantlarda təkrar etmək priyomu.

Gitara

Simli-dartımlı musiqi aləti; solo və müşayiətedici alət kimi istifadə olunur.
Azərbaycan musiqi məişətində geniş yayılaraq, həmçinin, xalq çalğı alətləri ansambllarının tərkibinə də daxil edilir.

Gözəlləmə

Aşıq yaradıcılığında müəyyən şəxsiyyəti və ya əlamətdar bir hadisəni vəsf edən vokal – instrumental əsər.

Gurultu

Fiziki (akustik) mənada müəyyən ton yüksəkliyinə malik olmayan səs. Zərb alətlərinin çalınmasından əmələ gələn gurultu musiqinin ifadə vasitələrinə aiddir.

Guşə

Dəstgahlar tərkibində şöbələrlə yanaşı (şöbələr daxilində ya da şöbələrarası) bitkin və aydın melodik quruluşa malik vokal – instrumental epizod.

Güləbətin

Kanitel: bəzi simlərə sarınan metal sap.

Güzgülü repriza

Sonata formasında reprizanın xüsusi növü: ekspozisiyanın hissələri əksinə təkrarlanır - əvvəlcə köməkçi partiya, sonra əsas partiya.

General-bas

(alm. generalbas; lat. general – ümumi, əsas - bas)
1.Harmoniya elminin qədim adı;
2.Nömrələnmiş bas səsi anlayışına uyğundur; 17-ci əsrin ansambl musiqisində klavişli alətin (orqan, klavesin) partiyası bas səsin nömrələnməsi şəklində yazılırdı, bu da ifaçının hansı akkordları çalmağını bildirirdi.


Yuxarı
responsive website builder by Mobirise 1.7.1