MUSİQİ ALƏTLƏRİ


Müəyyən tembrli musiqi səsləri əldə etmək üçün xüsusi qurğu.
Musiqi alətləri səsçıxarma imkanlarına və quruluş xüsusiyyətlərinə görə fərqlənir.KLASSİK NƏFƏSLİ ALƏTLƏRİ

 

Nəfəsli alətlər havanın alətin daxilinə üfürülməsi (nəfəs verilməsi) üsulu ilə səs əldə olunur. Bu alətlərin ilk sadə nümunələri eramızdan bir neçə min il əvvəl qarğı və qamışdan hazırlanmışdır.

 

Nəfəsli musiqi alətləri sümükdən, heyvanların buynuzundan, gildən, müxtəlif ağac növlərindən, mis və digər materiallardan da hazırlanır. Hazırlanma materialına görə üfləmə alətlər iki yerə bölünür:

 

1. Mis alətlər – truba, kornet, trombon, tuba, valtorna və s.

2. Ağac alətlər – fleyta, hoboy, klarnet, faqot və s. Nəfəsli musiqi alətlərinin texniki və bədii imkanları o qədər də geniş deyil. Bu da, hər şeydən əvvəl, onların səs diapazonunun məhdudluğu ilə əlaqədardır.

 

Quruluşuna görə növləri bunlardır:

1. dəlikli alətlər,

2. qamış dilçəkli alətlər,

3. müştüklü alətlər.

 

Hoboy
Loading the player...
Valtorn
Loading the player...
İngilis nəfiri
Loading the player...
Faqot
Loading the player...
Klarnet
Loading the player...
Kontrafaqot
Loading the player...
Bas klarnet
Loading the player...
Saksofon
Loading the player...
Fleyta
Loading the player...
Truba
Loading the player...
Fleyta pikkolo
Loading the player...
Trombon
Loading the player...
Bariton
Loading the player...
Fluqelqorn
Loading the player...
Tuba
Loading the player...
Pikkolo truba
Loading the player...

 

Yuxarı Geri
responsive website builder by Mobirise 1.7.1