MUSİQİ ALƏTLƏRİ


Müəyyən tembrli musiqi səsləri əldə etmək üçün xüsusi qurğu.
Musiqi alətləri səsçıxarma imkanlarına və quruluş xüsusiyyətlərinə görə fərqlənir.KLASSİK ZƏRBLİ ALƏTLƏRİ

 

Alətin gövdəsinə vurulmaqla səs əldə edilir, səslənməsinə görə aşağıdakı növlərə bölünür: köklənən alətlər (müəyyən səsyüksəkliyinə malik zərb alətləri) – litavrlar, ksilofon,zəng (kolokol, kolokolçik). köklənməyən alətlər (qeyri-müəyyən yüksəklikli zərb alətləri) – kiçik və böyük barabanlar, kastanyetlər, tam-tam və s. Quruluşuna görə növləri: plastinkalı alətlər, zarlı (pereponkalı) alətlər.

Hazırda musiqi sənətimizin inkişafında başlıca rol oynayan bir çox zərb alətlərindən geniş istifadə edilir. Bu alətlər, əsasən, 3 növə ayrılır:

1. Membranlı. Qrupa litavralar, barabanlar, buben, bonqo və bu növ digər zərb alətləri daxildir.

2. İdiofonlu. Buraya qonq, tam-tan müxtəlif növlü üçbucaq, ksilofon, marimba, vibrafon, zənglər və s. aid edilə bilər.

3. İdiomembranlı. Bura metaldan düzəldilmiş zərb alətləri - üçbuvaq, vibrafon, zənglər, ağacdan düzəldilmiş zərb alətləri ksilofon aiddir.

Baraban, təbil
Loading the player...
Kastanyetlar
Loading the player...
Litavralar
Loading the player...
Tamburin
Loading the player...
Konqo
Loading the player...
Tarelkalar
Loading the player...
Tam-tam
Loading the player...
Ksilofon
Loading the player...
Kolokol
Loading the player...
Marimba
Loading the player...
Vibrafon
Loading the player...
Üçbucaq
Loading the player...
Zərb dəsti
Loading the player...

 

Yuxarı Geri
responsive website builder by Mobirise 1.7.1