MUSİQİ ALƏTLƏRİ


Müəyyən tembrli musiqi səsləri əldə etmək üçün xüsusi qurğu.
Musiqi alətləri səsçıxarma imkanlarına və quruluş xüsusiyyətlərinə görə fərqlənir.KLASSİK SİMLİ ALƏTLƏRİ

 

Bütün tarix boyu simlilər ailəsinə məxsus olan alətlər simfonik və kamera musiqisində aparıcı yer tutmuşlar. Bu alətlərin ifa səsləri demək olar ki, orkestr səslənmə diapazonu əhatə edirdi. onu demək olar ki, bu alətlər üçün həmçinin məhz orkestrdə tək alətin solosuna aid əsərlər yazılıb.

 

Deyilənlərə görə skripka alətinin səs diapazonu insan səsinin doapazonuna yaxındır. Bu da təbiidir. Çünki skripka alətində ifa olunan əsərlərdə insanın daxili aləminin obrazları, hiss-həyəcanları təfsir olunur. Bu simlilər ailəsinə mənsub olan alətlər həmişə bəstəkarların nəzər diqqətində olmuş, bu alətlər üçün simfonik əsərlərlə yanaşı, həmçinin tək solo ifa üçün nəzərdə tutulmuş əsərlər yazılmışdır.

 

Skripka
Loading the player...
Alt
Loading the player...
Коntrabas
Loading the player...
Violonçel
Loading the player...
Viola
Loading the player...

 

Yuxarı Geri
responsive website builder by Mobirise 1.7.1