MUSİQİ ALƏTLƏRİ


Müəyyən tembrli musiqi səsləri əldə etmək üçün xüsusi qurğu.
Musiqi alətləri səsçıxarma imkanlarına və quruluş xüsusiyyətlərinə görə fərqlənir.KLASSİK SİMLİ ALƏTLƏRİ

 

Skripka 

 

Skripka XVI əsrdə meydana gəlmiş, XVII əsrdə geniş yayılmışdır. Tarixin ən məşhur skripka ustası Antonio Stradivari olmuşdur. Onun skripkaları hələ də ən məşhur skripkalardır və onların qiyməti milyonlarla ölçülür.

 

Skripka mükəmməl cilalanmış armuda oxşar qutu üzərində gərilmiş olan dörd teldən və əlavə saptan ibarətdir. Forması akustik hesablarla təyin olunmuşdur.

 

Gövdəsi oval formaya malikdir, uzunluğu çox zaman 38 sm olur, qrif üzərinə dörd sim çəkilmişdir. 70 hissədən ibarətdir. Notları sol açarıyla yazılan skripkanın simləri Sol, Re, Lya, Mi sırası ilə düzülərək akkord edilir. Simlərin köklənməsi belədir: IV-g, III-d¹, II-a¹, I-e². Diapazon kiçik oktavanın sol səsindən dördüncü oktavanın lya səsinə kimidir.

 

Skripka kamanı simlər üzərində yuxarı–aşağı hərəkət etdirməklə çalınır. Skripkada çalğı texnikası rəngarəng ştrixlərlə zəngin (detaşe, leqato, stakkato, pissikato) və geniş imkanlara malikdir.  Partiturada Skripka partiyası zərb alətlərindən aşağıda yazılır. 

 

Simli və ya simfonik orkestrdə birinci səsi - ən ifadəli və mühüm əhəmiyyətli melodik xətti ifa edən skripkalar qrupu.

 

Orkestrdə birinci skripkalar ümumi sayına görə üstünlük təşkil edir və dirijordan sol tərəfdə əyləşirlər.

 

Ü. Hacıbəyli

"Aşıqsayağı" trio

Loading the player...

R. Hacıyev

Violin və orkestr üçün Konsert

R.Hacıyev adına №15 Uşaq Musiqi məktəbinin

şagirdi Təhminə Abdullayeva

Loading the player...

D. Kabalevski

Konsert (skripka və orkestr üçün)

İfa edir: D.Oystrax. 

Loading the player...

A. Rzayev

Violino və alt üçün konsert.

İfa edir: Azərbaycan Dövlət Simfonik Orkestri

dirijor – Rauf Abdullayev

solistlər – Samir Əsədov, Səbuhi Axundov (skripka)

Loading the player...

 

Yuxarı Geri
responsive website builder by Mobirise 1.7.1