MUSİQİ ALƏTLƏRİ


Müəyyən tembrli musiqi səsləri əldə etmək üçün xüsusi qurğu.
Musiqi alətləri səsçıxarma imkanlarına və quruluş xüsusiyyətlərinə görə fərqlənir.KLASSİK NƏFƏSLİ ALƏTLƏRİFleyta 

(ital. flauto – külək, meh)

 

Ağac nəfəsli alət. Qədim tarixə malikdir. Keçmişdə qamışdan düzəldilən fleytanı şaquli (uzununa) tutaraq çalırdılar. Əsrlər boyu bu alət təkmilləşdirilmişdir, hal-hazırda üfüqi (eninə) vəziyyətdə tutularaq çalınır.

 

1832-ci ildə alman fleytaçısı T.Byom tərəfindən təkmilləşdirilmişdir. İncə, məlahətli tembrə malikdir.

Diapazonu birinci oktavanın do notundan dördüncü oktavanın do notuna kimidir. İnstrumental ansamblların və simfonik orkestrin tərkibində mühüm yer tutur.

 

F. Əmirov

"Bulaq başında"

İfa edir: T. Hacıyev (fleyta)

Loading the player...

V.A.Mosart

Fleyta, arfa və simfonik orkestr üçün Konsert

İfa edir: A.Qurki (fleyta), M.Kamaeva (arfa)

Loading the player...


 

Yuxarı Geri
responsive website builder by Mobirise 1.7.1