JANRLAR


Musiqi əsərinin növü; müxtəlif xüsusiyyətlər  
(quruluşu, ifaçı tərkibi, xarakteri, ifaçılıq mühiti və s.) əsasında müəyyənləşdirlir.AZƏRBAYCAN MUSİQİSİ

 

 

MUĞAM OPERA
Obrazların eləcə də bədii məzmunun açılmasında əsasən muğam musiqisindən istifadə olunan opera növü muğam opera adlanır. Dünya musiqisində heç bir analoqu olmayan  bu janrın Şərqdə  ilk yaradıcısı  Ü.Hacıbəyli olub. Onun "Leyli və Məcnun", "Rüstəm və Söhrab", Əsli və Kərəm", "Şah Abbas və Xurşud banu", "Harun və Leyla" operaları buna misaldır. Digər bəstəkarlar da  bu ənənəni davam etdiriblər. Z.Hacıbəyov "Aşıq Qərib" operası və s. 

 

Ü. Hacıbəyli

"Leyli və Məcnun"  operası 

Giriş
Loading the player...
Xor "Şəbi hicran"
Loading the player...
Qızlar xoru  "Bu gələn yara bənzər"
Loading the player...
III pərdə. Leyli və İbn Səlamın dueti
Loading the player...
M. Maqomayev

"Şah  İsmayıl"  operası 

Müqəddimə
Loading the player...
Aslan şahın ariyası  

İfa edir: Müslüm Maqomayev

Loading the player...

Yuxarı Geri
responsive website builder by Mobirise 1.7.1