JANRLAR


Musiqi əsərinin növü; müxtəlif xüsusiyyətlər  
(quruluşu, ifaçı tərkibi, xarakteri, ifaçılıq mühiti və s.) əsasında müəyyənləşdirlir.AZƏRBAYCAN MUSİQİSİ

 

 

MUĞAM   
(ər. məqam – yəni vəziyyət, mövqe)
– mürəkkəb, ideya – emosional məna daşıyan, dərin və bitkin təfəkkür, bədii həyəcan və müxtəlif musiqi obrazlarının inkişafını ifadə edən xalq musiqi dühasının gözəl məhsuludur. Muğamat yarandığı ən qədim zamanlardan başlayaraq, əsrlər boyu davam edən tədrici inkişaf və təkamül prosesi nəticəsində yetkinləşmiş, formalaşmış, kamilləşmişdir. 
Muğamat – xalq vokal – instrumental kompozisiyasının ən yüksək yaradıcılıq mərhələsinə çatdırılan nümunəsidir. Muğamın bütün hissələri müəyyən bədii fikri müxtəlif bədii ifadə vasitələri ilə əyan edir. 
Muğamın hər bir hissəsi (şaxəsi, şöbəsi, guşəsi) çox vaxt özü – özlüyündə müstəqil bir mahiyyət kəsb edir və ayrılıqda ifa edilə bilsə də, onun mütəşəkkil vahid əsas inkişaf xətti ardıcıl surətdə məntiqi qaydalara əsaslanaraq öz bütövlüyünü, tamlığını heç də itirmir. Muğam ciddi məzmunlu musiqi ilə yanaşı asan (yüngül) musiqi nümunələrini də (təsnif,rəng) özündə təcəssüm etdirir.

 

"Rast" (1960)

oxuyur: İslam Rzayev

Müşayiət edir: Ə.Bakıxanovun rəhbərliyi ilə xalq çalğı alətləri ansamblı

H.Bayramov (tar), E.Bədəlov (kamança)

Loading the player...
“Mahur-Hindi” (1950)

Oxuyur: Xan Şuşinski

Müşayiət edir: A.Cavanşirov (tar), H.Mirzəliyev (kamança)

Loading the player...
“Orta-Mahur” (1950)

Oxuyur: Xan Şuşinski

Müşayiət edir: A.Cavanşirov (tar), X.Mirzəliyev (kamança)

Loading the player...
“Bayatı-Qacar” (1990)

Oxuyur: Alim Qasımov

Müşayiət edir: instrumental üçlük

Loading the player...
“Dügah” (1966)

Oxuyur: Hacıbaba Hüseynov

Müşayiət edir: B.Mansurov (tar), T.Bakıxanov (kamança)

Loading the player...
“Şur” (1973)

Oxuyur: Arif Babayev

Müşayiət edir: Ə.Dadaşovun rəhbərliyi ilə xalq çalğı alətləri ansamblı

Ə.Dadaşov (tar), Ş.Eyvazova (kamança)

Loading the player...
“Rahab” (1992)

Oxuyur: Ağaxan Abdullayev,

Müşayiət edir: Z.Əliyev(tar), Ə.Vəzirov(kamança)

Loading the player...
“Bayatı-Kürd” (1962)

Oxuyur: Qulu Əsgərov

Müşayiət edir: Ə.Bakıxanovun rəhbərliyi ilə xalq çalğı alətləri ansamblı

Loading the player...
“Dəşti” (1965)

Oxuyur: Əlibaba Məmmədov

Müşayiət edir: Ə.Bakıxanovun rəhbərliyi ilə xalq çalğı alətləri ansamblı

Loading the player...
“Orta-Segah” (1955)

Oxuyur: Əbülfət Əliyev

Müşayiət edir: Q.Primov (tar), H.Mirzəliyev (kamança)

Loading the player...
“Xaric-Segah” (1958)

Oxuyur: Hacıbaba Hüseynov

Müşayiət edir: Ə.Bakıxanovun rəhbərliyi ilə xalq çalğı alətləri ansamblı,

H.Bayramov(tar)

Loading the player...
"Segah" (1962)

Oxuyur: Mirəli Cəfərov

Müşayiət edir: Ə.Bakıxanovun rəhbərliyi ilə xalq çalğı alətləri ansamblı

Loading the player...
“Zabul” (1964)

Oxuyur: Əbülfət Əliyev

Müşayiət edir: M.Muradov (tar), F.Dadaşov (kamança)

Loading the player...
“Zabul-Segah” (1950)

Oxuyur: Xan Şuşinski

Müşayiət edir: A.Cavanşirov (tar), H.Mirzəliyev (kamança)

Loading the player...
“Mirzə Hüseyn Segahı” (1986)

Oxuyur: Səxavət Məmmədov

Müşayiət edir: M.Müslümov (tar), F.Dadaşov (kamança)

Loading the player...
“Şüştər” (1967)

Oxuyur: Hacıbaba Hüseynov

Müşayiət edir: Ə.Bakıxanovun rəhbərliyi ilə xalq çalğı alətləri ansamblı

S.İbrahimov (tar), E.Bədəlov (kamança)

Loading the player...
“Çahargah” (1962)

Oxuyur: Əbülfət Əliyev

Müşayiət edir: S.İbrahimov (tar), E.Bədəlov (kamança)

Loading the player...
“Bayatı-Şiraz”

Oxuyur: Ağaxan Abdullayev

Loading the player...
“Humayun”

Oxuyur: Əbülfət Əliyev

Müşayiət edir: Ə.Quliyevin rəhbərliyi ilə xalq çalğı alətləri ansamblı

Ə.Quliyev (tar), F.Dadaşov (kamança)

Loading the player...
“Şahnaz” (1999) 

Oxuyur: Canəli Əkbərov 

Müşayiət edir: V.Məmmədəliyev (tar), E.Bədəlov (kamança)

Loading the player...
Yuxarı Geri
responsive website builder by Mobirise 1.7.1