JANRLAR


Musiqi əsərinin növü; müxtəlif xüsusiyyətlər  
(quruluşu, ifaçı tərkibi, xarakteri, ifaçılıq mühiti və s.) əsasında müəyyənləşdirlir.
KAMERAANSAMBL
(fr. ensemble – birgə, birlikdə) 

1.İki və daha artıq musiqiçidən, müğənnidən və ya instrumentalistdən ibarət olan birgə musiqi əsərini ifa edən qrup.
Musiqiçilərin sayına görə Ansambl duet, trio (terset), kvartet, kvintet, sekstet, septet, oktet, nonet, desimet ola bilər; Ansambl həmçinin, xor və orkestrlərə də aid edilir.
2.Bir neçə iştirakçının ifa etməsi üçün nəzərdə tutulan pyes.
3. Bir neçə iştirakçının birgə ifa etdiyi pyes.
“Yaxşı ansambl” ifadəsi bütöv bir Ansamblda iştirak edən səslərin və ya alətlərin mükəmməl, həmahəng səslənməsini bildirir.

 

O.Kasyanovun Ansamblının çıxışı
Loading the player...
"Kansona" ansamblının çıxışı
Loading the player...

 

 

Yuxarı Geri
responsive website builder by Mobirise 1.7.1