MUSİQİ ALƏTLƏRİ


Müəyyən tembrli musiqi səsləri əldə etmək üçün xüsusi qurğu.
Musiqi alətləri səsçıxarma imkanlarına və quruluş xüsusiyyətlərinə görə fərqlənir.AZƏRBAYCAN NƏFƏSLİ ALƏTLƏRİBalaban

Orkestr və ansamblların, aşıq və digər folklor qruplarının tərkibində geniş istifadə olunan nəfəsli alətlərdən biri də balabandır. Bəzən "balaman" da adlandırılan bu alətin adının mənası "bala" (kiçik) və "ban" (səs tembrinin xoruz banına bənzədilməsi) sözləri ilə bağlı olub, "kiçik ban" (ilk, erkən ban) deməkdir.

Yumşaq və həzin səsə malik balabandan ansambl, orkestr və solo aləti kimi nəfəsli alətlər qrupunu, o cümlədən aşıqlar dəstəsini müşayiət etmək üçün istifadə edilir. Balaban ərik, qoz, tut və armud ağaclarından xüsusi dəzgahlarda yonulub, içərisi oyulduqdan sonra müəyyən bitki yağları ilə yağlanır, xüsusi temperaturda uzun müddət qurudulur.

Hazır gövdənin üst hissəsində səkkiz, alt hissədə isə bir oyuq açılır. İfa zamanı hər iki əlin barmaqları ilə oyuqlar açılıb-bağlanır. Balabanın baş hissəsinə qarğıdan xüsusi ölçüdə sıxılaraq yastılanmış müştük taxılır. Ona görə bəzi hallarda bu alətə "yastı balaban" da deyilir. Müştüyün üzərinə keçirilmiş xamıtın (qısqacın) vasitəsi ilə alətin səs ucalığı və kökü nizamlanır.

İfaçı aləti səsləndirmək üçün dərindən nəfəs alaraq havanı ağız boşluğuna yığır və onu xüsusi ustalıqla dodaqları arasında tutduğu yastı müştüyün içərisinə üfləyərək barmaqlarını oyuqların üzərində hərəkət etdirməklə istənilən səs ucalığını alır.

Uzunluğu 280-300 mm, diametri 20-22 mm-dir. Balabanın səs diapazonu kiçik oktavanın "sol" səsindən ikinci oktavanın "do" səsinə kimidir. Çalğıçının ustalığından asılı olaraq, bir neçə səs də artırıla bilər.


Ələkbər Tağıyev

"Sən gəlməz oldun"

İfa edir: Əlixan Səmədov

Loading the player...

"Sarı gəlin" xalq mahnısı

İfa edir: Əlixan Səmədov

Loading the player...

Tofiq Quliyev

"Mən Güləm"

İfa edir: Əlixan Səmədov

Loading the player...

"Gözəllim sənsən" xalq mahnısı

İfa edir: Əlixan Səmədov

Loading the player...

"Apardı sellər Saranı" xalq mahnısı

İfa edir: Əlixan Səmədov

Loading the player...

Səid Rüstəmov

"Gəlmədin"

İfa edir: Əlixan Səmədov

Loading the player...

"Mirzəyi" xalq mahnısı

İfa edir: Əlixan Səmədov

Loading the player...

"Getdi yar"

İfa edir: Əlixan Səmədov

Loading the player...

"Heyva gülü" xalq mahnısı

İfa edir: Əlixan Səmədov

Loading the player...

responsive website builder by Mobirise 1.7.1