MUSİQİ ALƏTLƏRİ


Müəyyən tembrli musiqi səsləri əldə etmək üçün xüsusi qurğu.
Musiqi alətləri səsçıxarma imkanlarına və quruluş xüsusiyyətlərinə görə fərqlənir.AZƏRBAYCAN NƏFƏSLİ ALƏTLƏRİ

 

Azərbaycan milli musiqi sənətinin inkişafında nəfəs alətlərinin misilsiz rolu olmuşdur. Bu alətlərin ilk sadə nümunələri eramızdan bir neçə min il əvvəl qarğı və qamışdan hazırlanmışdır. Bu ənənə dövrümüzə qədər yaşaməış və bu gün də davam etdirilir. Nəfəs alətlərinin texniki və bədii imkanları o qədər də geniş deyil. Nəfəs alətləri arasında daha çox istifadə olunanı zurnadır ki, onun da səs düzümü iki oktavadan artıq deyildir. Nəfəs alətləri də ifa tərzinə görə müxtəlifdir.

1. Müştüklü (zurna, balaban), 2. Müştüksüz (ney, tütək, yan tütək), 3. Körüklü (tulum, qarmon).

Ney
Loading the player...
Tulum
Loading the player...
Balaban
Loading the player...
Tütək
Loading the player...
Zurna
Loading the player...
Qarmon
Loading the player...

 

Yuxarı Geri
responsive website builder by Mobirise 1.7.1