MUSİQİ ALƏTLƏRİ


Müəyyən tembrli musiqi səsləri əldə etmək üçün xüsusi qurğu.
Musiqi alətləri səsçıxarma imkanlarına və quruluş xüsusiyyətlərinə görə fərqlənir.AZƏRBAYCAN SİMLİ ALƏTLƏRİ

 

Eramızdan çox-çox əvvəllərə aid edilən zərb, nəfəs və simli musiqi alətlərinin çoxsaylı növləri tarix boyu inkişaf etmiş, təkmilləşmiş və milli musiqi xəzinəmizin əsasını təşkil etmişdir.

 

Çeşidinə və geniş yayılma arealına görə simli alətlərin Azırbaycan musiqi mədəniyyətində müstəsna yeri vardır. Simli musiqi alətləri ifa tərzinə görə 4 qrupa bölünür:

1. Mizrabla çalınanlar (tar, saz, ud, qaqnun, bərbət, rud, rübab, qopuz, çoğur),
2. Kamanla çalınanlar (kamança, çəqanə),
3. Barmaqla çalınanlar (çəng, Şirvan tənburu),
4. Zərblə çalınanlar (səntur).

 

Qopuz
Loading the player...
Rud
Loading the player...
Çoğur
Loading the player...
Səntur
Loading the player...
Çəqanə
Loading the player...
Saz
Loading the player...
Rübab
Loading the player...
Tar
Loading the player...
Bərbət
Loading the player...
Kamança
Loading the player...
Şirvan tənburu
Loading the player...
Qanun
Loading the player...
Çəng
Loading the player...
Ud
Loading the player...

 

Yuxarı Geri
responsive website builder by Mobirise 1.7.1