BƏSTƏKARLAR


Müəllif, musiqi əsərinin yaradıcısı.
Xalq yaradıcılığında adətən bəstəkar və ifaçı bir simada birləşir. 

AZƏRBAYCAN BƏSTƏKARLARI

 

Hacıbәyli Üzeyir Әbdülhüseyn oğlu. 18.09.1885—23.11.1948

 

Azәrbaycan  bәstәkarı, musiqişünas alim, publisist, dramaturq, pedaqoq vә ictimai xadim.

 

Azәrbaycan bәstәkarı, musiqişünas alim, publisist, dramaturq, pedaqoq vә ictimai xadim. Müasir Azәrbaycan professional musiqisinin vә milli operasının banisi. Şәrqdә ilk operanın yaradıcısı. SSRİ xalq artisti (1938), Azәrbaycan EA akad. (1945). Professor (1940). Stalin mükafatı laureatı (1941, 1946).

Azәrbaycan Bәstәkarlar İttifaqının sәdri (1938—48), ADK-nın rektoru (1928 —29; 1939—48), Azәrbaycan EA İncәsәnәt İnstitutunun direktoru (1945—48) olmuşdur.

 

Ü. Hacıbəyli 1885-ci il sentyabrın 18-də Ağcabədidə anadan olmuşdur. Ü.Hacıbəyli "Leyli və Məcnun"(1908), "Şeyx Sәnan" (1909), "Rüstәm vә Söhrab" (1910), "Şah Abbas vә Xurşid Banu" (1912), "Әsli vә Kәrәm" (1912), "Harun vә Leyla" (1915) muğam operalarının müəllifidir.

 

O " Әr vә arvad" (ilk tamaşası —1910), "O olmasın, bu olsun" (ilk tamaşası—1911), "Arşın mal alan" (1913) musiqili komediyalarının müəllifidir. Onun digər əsərlərinə "Aşıqsayağı" (1931) , M. F.Axundova hәsr olunmuş "Ölmәz sәnәtkar" (1938), "Çağırış" , "Yaxşı yol" , "Ananın oğluna nәsihәti" , "Şәfqәt bacısı", "Döyüşçülәr marşı" , "Sәnsiz" (1941) vә "Sevgili canan" (1943) romansları daxildir. 1937-ci il aprelin 30-da "Koroğlu" operası (librettosu H. İsmayılov vә M. S. Ordubadinindir) tamaşaya qoyulur.

 

1948-ci il noyabrın 23-də vəfat etmişdir.

 

"Leyli və Məcnun" operası (janr - muğam opera)

I pərdə. Giriş

Loading the player...

I pərdə. Xor "Şəbi hicran"

Loading the player...

I pərdə. Qızlar xoru "Bu gələn yara bənzər"

Loading the player...

III pərdə. Leyli və İbn Səlamın dueti

Loading the player...

"Koroğlu" operası (janr - qəhrəmani opera)

I pərdə. Uvertyura 

Loading the player...

I pərdə. Nigarın ariyası 

Loading the player...

II pərdə. Qızlar rəqsi

Loading the player...

II pərdə. Həsən xanın ariyası  

Loading the player...

II pərdə. Nigarın ariyası

Loading the player...

III pərdə. Koroğlunun ariozosu

Loading the player...

III pərdə. Cəngi

Loading the player...

IV pərdə. Xanəndə qızın mahnısı və rəqs   

Loading the player...

IV pərdə. Koroğlunun aşıq mahnısı  

Loading the player...

IV pərdə. Cəngi

Loading the player...

V pərdə. Yekun səhnə, Koroğlu, Nigar və xalqın xoru 

Loading the player...

"Arşın mal alan" musiqili komediya  (janr - operetta)

Giriş (baş mövzu, Arşın malçının çağırışı - leyttema)

Loading the player...

Əsgərin ariyası 

Loading the player...

Qızlar xoru  

Loading the player...

Gülçöhrənin ariyası 

Loading the player...

Asyanın mahnısı və rəqsi 

Loading the player...

Vəli və Tellinin dueti  

Loading the player...

Gülçöhrənin naləsi 

Loading the player...

"Aşıqsayağı" trio (alətlər - skripka, violonçel)

Loading the player...

"Sənsiz" romans

Loading the player...

"Sevgili canan" romans

Loading the player...

 

Yuxarı Geri
responsive website builder by Mobirise 1.7.1