BƏSTƏKARLAR


Müəllif, musiqi əsərinin yaradıcısı.
Xalq yaradıcılığında adətən bəstəkar və ifaçı bir simada birləşir. 

AZƏRBAYCAN BƏSTƏKARLARI

 

Quliyev Tofiq Әlәkbәr oğlu. 1917-2000

 

Bәstәkar, musiqi xadimi.

 

Azәrbaycanın xalq artisti (1964). 1934-cü ildә ADK-na daxil olmuş, burada Hacıbəylinin tәsiri ilә xalq musiqi folklorunu сiddi öyrәnmişdir.Bu dövrdә bir qrup gәnс musiqiçi ilә birlikdә Azәrbaycan xalq musiqisinin toplanıb yazılmasında fәal iştirak etmiş, 1935-ci ildә «Rast» vә «Segaһ-zabul» muğamlarını nota salmışdır. 1936-cı ildә Hacıbəylinin tәklifi ilә Quliyev tәһsilini davam etdirmәk üçün Moskva konservatoriyasına göndәrilir, burada bәstәkarlıq vә dirijorluq üzrә tәһsil alır.

 

1939-cu ildә Bakıya qayıdaraq respublikada ilk caz-orkestri tәşkil edir. 1951-ci ildә Moskva konservatoriyasını, 1954-cü ildә isә oranın aspiranturasını bitirәrәk Bakıya qayıtmış, 1954—57-ci illәrdә ADK-nın orkestr sinfinә rәһbәrlik etmiş, 1961—64-cü illәrdә Azәrbaycan Dövlәt Filarmoniyasının direktoru (1958—59 illәrdә bәdii rәһbәri) olmuşdur. Azәrbaycan estrada musiqisinin yaradıcılarındandır.

 

Quliyev yüzlәrlә maһnı, 5 operetta ("Aktrisa", "Qızıl axtaranlar", "Sənin bircə sözün", "Ella, sabahın xeyir"), valslar, f-no üçün prelüd vә variyasiyalar, "Qaytağı" pyesi, filmlәrә vә dram tamaşalarına musiqi vә s. yazmışdır.

Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqının katibi, sədri (19990-2000) olmuşdur. Azərbaycanın Xalq artisti, Dövlət mükafatı laureatı, "İstiqlal" ordenli, professor.

 

Quliyev Tofiq

Prelüd fortepiano üçün

İfa edir: Fəridə Abdulla 

Loading the player...

Quliyev Tofiq

"Bəxtəvər oldum" mahnı

İfa edir:  Azər Zeynalov   

Loading the player...

Quliyev Tofiq

"Qızıl üzük" mahnı 

İfa edir:  Rəşid Behbudov   

Loading the player...

Quliyev Tofiq

"Bakı"

İfa edir: Rəşid Behbudov  

Loading the player...

Tofiq Quliyev və Həsən Rzayevin əsərləri

mövzusunda fantasiya

Loading the player...

Quliyev Tofiq

"Qaytağı-fantaziya"

Loading the player...

 

Yuxarı Geri
responsive website builder by Mobirise 1.7.1