BƏSTƏKARLAR


Müəllif, musiqi əsərinin yaradıcısı.
Xalq yaradıcılığında adətən bəstəkar və ifaçı bir simada birləşir. 

DÜNYA BƏSTƏKARLARI

 

Nikolay Rimski - Korsakov(08.03.1844 - 21.06.1908)

 

Rus klassik bəstəkarı N.A. Rimski-Korsakov Rusiyanın musiqi mədəniyyətində görkəmli yer tutur. Qırx il davam edən gərgin və çoxçəhətli əməyi sayəsində o, xeyli əsər yaratmışdır ki, buraya da 15 opera, 3 simfoniya, bir sıra orkestr əsərləri (ən məşhurları “Şəhrizad” və “İspan kapriççiosu” simfonik süitalarıdır) 80-ə yaxın romans, 3 kantata, xorlar, kamera-instrumental ansamblı və fortepiano üçün əsərlər daxildir.

 

Bu əsərlərdə bəstəkar xalqın azadlıq, səadət, gözəllik haqqında arzularını, ədalət, xeyir və yaxşılıq haqqında təsəvvürlərini, həqiqətin təntənəsi, işıqlı qüvvələrin şər üzərində qələbəsi haqqında əzəli fikrini ifadə etmişdir. “May gecəsi”, “Qar qız”, “Sadko”, “Görünməz Kitej şəhəri haqqında dastan” operalarında, bir sıra proqramlı simfonik əsərlərdə - “Sadko” lövhəsində, “Şəhrizad” süitasında və s. bəstəkar ən zəngin orkestr rəng və çalarları vasitəsi ilə təbiət səslərini – quşların cəh-cəhini, dalğaların uğultusunu, yarpaqların xışıltısını misilsiz ustalıqla vermişdir. Bu baxımdan onun təxəyyülü həqiqətən tükənməzdir. Dəniz, meşə, günəş, ulduzlar – bütün bunlar rus təbiətinin vurğunu olan Rimski-Korsakovun musiqi obrazlarında öz tərənnümünü tapmışdır.

 

Rimski-Korsakov

"Qar Qız"  operası 

Qar qız ariyası

İfa edir: Alina Yarovaya

Loading the player...
Berendey kralı kavatinası

İfa edir: Sergey Lemeşev

Loading the player...
Kupava və Berendeyin dueti

İfa edir: Antonina İvanova və Sergey Lemeşev

Loading the player...
Kupavanın mahnısı

İfa edir: Galina Vişnevskaya

Loading the player...
Rimski-Korsakov

"Çar gəlini"  operası  

Uvertura

Moskva Filarmonik Orkestr, dirijor - Aleksandr Andrianov

Loading the player...
I pərdə. Qryaznoyun reçitativ və ariyası  

İfa edir: Dmitriy Hvorostovskiy

Loading the player...
Marfanın ariyası 

İfa edir: Bella Rudenko

Loading the player...
III pərdə. Lyubaşanın ariyası “Vot do çeqo ya dojila”   

İfa edir: Elena Obrazsova

Loading the player...
Lyubaşanın a kapella mahnısı  

İfa edir: Galina Borisova, mezzo-soprano, Böyük Teatr

Loading the player...
Rimski-Korsakov

"Sadko"  operası   

Giriş. "Okean, more sinee"

Loading the player...
Sadkonun reçitativ və mahnısı

Loading the player...
IV şəkil. Xor “Vısota”
Loading the player...
Sadkonun mahnısı “Zaiqrayte moi quselki”
Loading the player...
Volxovanın laylası  

İfa edir: Qalina Kovalyeva

Loading the player...
Rimski-Korsakov Nikolay

"Şəhrizad" simfonik süita

İfa edir: Sankt-Peteburq Simfonik Orkestri

Loading the player...
Yuxarı Geri
responsive website builder by Mobirise 1.7.1