BƏSTƏKARLAR


Müəllif, musiqi əsərinin yaradıcısı.
Xalq yaradıcılığında adətən bəstəkar və ifaçı bir simada birləşir. 

AZƏRBAYCAN BƏSTƏKARLARI

 

Qarayev Qara Әbülfәz oğlu. 1918 — 1982

 

Bәstәkar, pedaqoq, iсtimai xadim.

 

Azәrbaycanın xalq artisti (1958), SSRİ xalq artisti (1959). Azәrbaycan EA akad. (1959). SSRİ Dövlәt (1946, 1948), M. F. Axundov ad. Respublika (1965) vә Lenin (1967) mükafatları laureatı. Hacıbəylinin vәfatından sonra Azәrbaycan bәstәkarlıq mәktәbinә başçılıq etmiş, bu mәktәbin inkişafına böyük tәsir göstәrmiş, özünәmәxsus musiqi yaradıcılıq mәktәbi yaratmışdır.

 

Qara Qarayev 1935—38-ci illәrdә ADK-da oxumuş, Azәrbaycan xalq musiqisinin әsasları üzrә Hacıbəylidən dәrs almışdır. 1938-ci ildәn tәһsilini Moskva konservatoriyasında davam etdirәrәk, 1946-cı ildә Konservatoriyanı bitirmiş (D. Şostakoviçin bәstәkarlıq sinfini) vә һәmin ildәn ADK-da dәrs demişdir (1957-ci ildәn prof.). Qarayev musiqinin demәk olar, bütün janrlarında yüksәk bәdii dәyәrli әsәrlәr yaratmışdır.Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasının professoru Q.Qarayev böyük bəstəkarlıq məktəbi yaratmış, onlarca bəstəkar yetişdirmişdir.

 

Qarayev "Vәtәn" operasının (1945, С. Hacıyevlә birgә), dünya şöһrәtli "Yeddi gözәl" (1952) vә "İldırımlı yollarla" (1957) baletlәrinin, "Сoşğun qaskoniyalı" (1973) romantik musiqili komediyasının müәllifidir. Yaradıсılığının ilk çağlarından Qarayev simfonik musiqiyә meyl etmiş, bilavasitә Hacıbəylinin tәsiri altında "Azәrbayсan süitası" (1939), 3 simfoniya, "Leyli vә Mәсnun" simfonik poeması, "Alban rapsodiyası", "Vyetnam süitası", "Don Kixot" simfonik qravürlәrinin, skripka ilә orkestr üçün konsertin vә s. müәllifidir. Hacıbəylinin estetik tәsәvvürlәrindәn bәһrәlәnәrәk Qarayev әnәnә vә novatorluq, millilik vә beynәlmilәlçilik anlayışlarını öz baxımından һәrtәrәfli vәһdәtdә şәrһ etmişdir.

 

Qarayev Qara

“Yeddi gözəl” baleti

"Gözəllər Gözəli"

Loading the player...

"Hind Gözəlli"

Loading the player...

"Aysənin rəqsi"

Loading the player...

"Vals"

İfa edir: Mixaylo Krijanovski (skripka) və Anastasiya Boyko (piano)

Loading the player...

Qarayev Qara

"İldırımlı yollarla"  baleti

"Qızların gitara ilə rəqsi"

Loading the player...

"İldırımlı yollarla" (yürüş)

Loading the player...

Qarayev Qara

"Don Kixot"

İfa edir:  Litva Simfonik Orkestri dirijor – Azad Əliyev

1 hissə

Loading the player...

2 hissə

Loading the player...

Qarayev Qara

“Leyli və Məcnun” simfonik poema

İfa edir:  Litva Simfonik Orkestri, dirijor – Azad Əliyev, 2011

1 hissə

Loading the player...

2 hissə

Loading the player...

Qarayev Qara

"Mən sizi sevirdim"

İfa edir: Fidan Qasımova  

Loading the player...

Qarayev Qara

"Gürcüstan təpələrində"

İfa edir: Fidan Qasımova

Loading the player...

Qarayev  Qara

24 prelüd fortepiano üçün

İfa edir: Fərhad Bədəlbəyli (fortepiano)

Prelüd № 2

Loading the player...

Prelüd № 5

Loading the player...

Prelüd № 7

Loading the player...

Prelüd № 15

Loading the player...

Prelüd № 16

Loading the player...

Prelüd № 18

Loading the player...

Prelüd № 19

Loading the player...

Prelüd № 20

Loading the player...

Prelüd № 21

Loading the player...

Prelüd № 22

Loading the player...

Prelüd № 23

Loading the player...

Qarayev  Qara

Skripka və fortepiano üçün Sonata

İfa edirlər: Fərhad Bədəlbəyli (fortepiano) və Arif Manaflı (skripka)

1 hissə

Loading the player...

2 hissə

Loading the player...

3 hissə

Loading the player...

4 hissə

Loading the player...

Qarayev  Qara

Skripka və orkestr üçün Konsert

Dirijor - E.Bağırov, solist - İ.Qruberq

Allegro moderato

Loading the player...

Andante

Loading the player...

Allegro

Loading the player...

Qarayev Qara

"Leyli və Məcnun" simfonik poema

İfa edir: Azərbaycan Dövlət Simfonik Orkestri

Dirijor - Y.Adıgözəlov

Loading the player...
Yuxarı Geri
responsive website builder by Mobirise 1.7.1