BƏSTƏKARLAR


Müəllif, musiqi əsərinin yaradıcısı.
Xalq yaradıcılığında adətən bəstəkar və ifaçı bir simada birləşir. 

DÜNYA BƏSTƏKARLARI

 

Sergey Prokofyev(23.04.1891 - 05.03.1953)

 

Dahi rus bəstəkarı, pianoçusu və dirijoru Sergey Prokofyev XX əsr musiqisinin ən görkəmli simalarındandır. Prokofyevin əsərləri son dərəcə nikbin və işıqlıdır. Ən dramatik mövzularda yazdıqda belə bəstəkar heç zaman kədər və ümidsizlik hisslərinə qapılmır, xoş gələcəyə, insanın mətin iradəsinə, onun dərin idrakına inamını itirmir. Prokofyev sözün əsl mənasında novator sənətkar olmuşdur. Onun melodiya, harmoniya, ritm və orkestr sahəsində apardığı axtarışlar bəzən müasirlərini həyəcanlandırsa da, musiqi tarixində əhəmiyyətli rol oynamışdır.

 

Prokofyevin musiqisi fəal və dinamikdir. "Mən dayanmağı xoşlamıram, daim hərəkətdə olmaq istəyirəm". Bəstəkarın bu sözləri onun həm həyatına, həm də musiqisinə aiddir. Prokofyevin həyat yolu olduqca maraqlı və mürəkkəbdir. 1918-ci ildə o, Oktyabr inqilabını qəbul etmədiyinə görə Rusiyanı tərk edir və düz on beş il xaricdə yaşayır. Fransa, İspaniya, İngiltərə, ABŞ, Kanada, Yaponiya, Belçika və digər ölkələrdə verdiyi yüzlərlə konsert, bəstələdiyi çoxsaylı əsərlər ona ümumdünya şöhrəti gətirir. Lakin Vətəndən ayrı qala bilmir. 1933-cü ildə Rusiyaya qayıdır və ömrünün ən yetkin illərini, yaradıcılığının ən dolğun dövrünü məhz burada yaşayır.

 

Prokofyev musiqisinin janr dairəsi zəngin və rəngarəngdir. O, musiqili tamaşalara musiqi, 7 simfoniya, 5 Konsert fortepiano və orkestr və xor musiqisinə müraciət etmiş və bütün bu sahələrdə gözəl sənət nümunələri yaratmışdır. Bəstəkarın istinad etdiyi ədəbi mənbələr sırasında nağıllar xüsusi yer tutur. Məsələn, "Üç portağala məhəbbət" operası (İtaliya dramaturqu K.Qotsinin nağılı), "Zoluşka" baleti (fransız yazıçısı Ş.Peronun eyniadlı nağılı), "Təlxək haqqında nağıl" və "Daş çiçək haqqında hekayət" baletləri isə rus nağılları əsasında yazılmışdır. U.Şekspirin əsəri əsasında “Romeo və Culyetta” baleti buna misaldır. Doğma vətəni Rusiyanın tarixi və məişəti, folkloru və milli özünəməxsusluğu bəstəkarı daim düşündürmüşdür. O, dahi yazıçılardan L.Tolstoyun "Hərb və sülh", F.Dostoyevskinin "Oyunçu" romanlarına müraciət etmiş, eyniadlı operalar yaratmışdır. Görkəmli rus rejissoru S.Eyzenşteynin "Aleksandr Nevski" və "İvan Qroznı" kinofılmlərinə yazdığı musiqi də həmin meylin təzahürüdür. Qeyd etmək lazımdır ki, "Aleksandr Nevski" fılminə bəstələnmiş musiqi sonradan dinləyicilərə kantata şəklində də təqdim olunmuşdur. Ümumiyyətlə, Prokofyevin musiqisi rəngarəngliyi ilə seçilir və dünya musiqi mədəniyyətində özünəməxsus yeri vardır.

 

Prokofyev Serqey

"Zoluşka" baleti

Zoluşkanın mövzusu 

İfa edir: Royal Filarmonik Orkestri

Loading the player...

Qalop 

İfa edir: Olqa Şkrıgunova və Mariya Kalönova

Loading the player...

Süita

İfa edir: Moskva Musiqi İnstitutunun Tələbələr Orkestri

Loading the player...

Vals

İfa edir: Olqa Koçneva - skripka, Elizaveta Qinzburq - piano

Loading the player...

Qavot

İfa edir: Royal Filarmonik Orkestri

Loading the player...

Prokofyev Serqey

“Romeo və Culyetta”  baleti

"Giriş"

İfa edir: Böyük Teatrın Orkestri, dirijor: A.Ziuraitis

Loading the player...

"Küçə oyanır"

İfa edir: Rusiya Milli Simfonik Orlestri, dirijor – Mixail Pletnev

Loading the player...

"Səhər"

İfa edir: Rusiya Milli Simfonik Orlestri, dirijor – Mixail Pletnev

Loading the player...

"Cəngavərlərin rəqsi"

İfa edir: Rusiya Milli Simfonik Orlestri, dirijor – Mixail Pletnev

Loading the player...

"Merkutsio"

İfa edir: A.V.Gavrilov

Loading the player...

"Pater Lorenso"

İfa edir:A.V.Gavrilov

Loading the player...

"Sevgi mövzusu"

İfa edir: Rusiya Milli Simfonik Orlestri, dirijor – Mixail Pletnev

Loading the player...

"Culyetta - qızdır"

İfa edir: Rusiya Milli Simfonik Orlestri, dirijor – Mixail Pletnev

Loading the player...

Prokofyev Serqey

“Aleksandr Nevskiy”  kantatası  

İfa edir: Simfonik Orkestr, dirijor – Jan Klod Kasadesus

1 hissə

Loading the player...

2 hissə

Loading the player...

3 hissə

Loading the player...

4 hissə

Loading the player...

5 hissə

Loading the player...

6 hissə

Loading the player...

Prokofyev Serqey

“Mimolyotnosti” fortepiano silsiləsi  

İfa edir: Oleq Boşnyakoviç  

Pyes № 1

Loading the player...

Pyes № 2

Loading the player...

Pyes № 3

Loading the player...

Pyes № 4

Loading the player...

Pyes № 5

Loading the player...

Pyes № 6

Loading the player...

Pyes № 7

Loading the player...

Pyes № 8

Loading the player...

Pyes № 9

Loading the player...

Pyes № 10

Loading the player...

Pyes № 11

Loading the player...

Pyes № 12

Loading the player...

 

Yuxarı Geri
responsive website builder by Mobirise 1.7.1