BƏSTƏKARLAR


Müəllif, musiqi əsərinin yaradıcısı.
Xalq yaradıcılığında adətən bəstəkar və ifaçı bir simada birləşir. 

AZƏRBAYCAN BƏSTƏKARLARI

 

Adil Gәray (Adil Gәray Heybәtqulu oğlu Mәmmәdbәyli; 1919 —1973)

 

Tarzәn, pedaqoq.

 

Azərbaycan tarzәni, pedaqoq, dirijor, bəstəkar, Azәrbaycan SSR Əmәkdar Artisti (1959). Adil Gəray Heybətqulu oğlu Məmmədbəyli 13 may 1919- cu ildə Bakı şəhərində anadan olmuşdur.

 

Azәrbaycan Dövlәt Musiqi Texnikumunu bitirmiş (1940), Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasının Azәrbayсan xalq musiqisi şöbәsindә (Ü. Hacıbəyovun sinfindә) təhsil almışdır (1940—1948 fasilәlәrlә). Muğam dərslərini Əhməd Bakıxanovdan almışdır. 1938-ci ildәn Üzeyir Hacıbəyovun tәşkil etdiyi Azәrbaycan Xalq Çalğı Alәtlәri Orkestrindә konsertmeyster işlәmişdir. O tar ilә fortepiano üçün "Bağçakürd" (1957) pyesini Ü.Hacıbəyova itһaf etmişdir.

 

1937-ci ildən Hüseynqulu Sarabskinin sinfində müşayiətçi, 1938-ci ildən Azteleradio orkestrində konsertmeyster kimi çalışmışdır. 1940-cı ildən, eyni zamanda, Azərbaycan Dövlət Musiqi Məktəbində tar ixtisası üzrə müəllim kimi fəaliyyət göstərmişdir. O, bir çox məşhur tarzənlərin müəllimi olmuşdur. Tar üçün bir sıra əsərlərin, o cümlədən, “Tar üçün etüdlər”in, “Bağçakürd”, “Qaytağı”, “Cəngi”, “Səfi-kürd”, “Şahnazsayağı”, “Gülüstan” pyeslərinin, mahnıların, “İbtidai məktəblər üçün nəğmələr məcmuəsi”nin və s. əsərlərin müəllifidir. Onun əsərləri bir çox konsert və tədris repertuarında layiqli yer tutur. “Tar üçün etüdlər” məcmuəsində yeddi muğam – “Rast”, “Şur”, “Segah”, “Çahargah”, “Bayatı-Şiraz”, “Mahur-Hindi”, “Şüştər” muğamları əsasında etüdlər bəstələmişdir.

 

Adil Gəray

"Bağçakürd"  pyesi

İfa edir: Abşeron instrumental ansamblı

Loading the player...

Adil Gəray

"Tarantella"

İfa edir: Cavanşir Kazımov

Loading the player...

 

Yuxarı Geri
responsive website builder by Mobirise 1.7.1