BƏSTƏKARLAR


Müəllif, musiqi əsərinin yaradıcısı.
Xalq yaradıcılığında adətən bəstəkar və ifaçı bir simada birləşir. 

DÜNYA BƏSTƏKARLARI

 

Darqomijski Aleksandr (14.02.1813 - 17.01.1869)

 

XIX əsrin rus musiqi mədəniyyətində əvəzolunmaz rolu olan A.S.Darqomıjski 2 fevral 1813-cü ildə Tula quberniyasının Troistkoye kəndində anadan olmuşdur. Qlinka sənətindən bəhrələnmiş bəstəkar öz əsərlərində dahi sələfinin yaratdığı klassik ənənələri davam etdirmiş, onun başladığı milli məktəbin yaradılması işini başa çatdırmışdır. Demək olar ki, Darqomıjski öz sənətində ilk addımları Qlinkanın zəngin əsərlərindən ilhamlanaraq atmışdır.

 

Darqomıjskinin dünyagörüşü, estetik zövqü XIX əsrin 30-40-cı illərində formalaşmışdı. Bu, rus mədəniyyətinin inkişafında böyük,müsbət dəyişikliklər baş verən bir dövr idi. Darqomıjskinin hələ ilk əsərlərində dövrün mütərəqqi ideyaları, demokratik əhvali-ruhiyyələri öz əksini tapırdı. Darqomıjskinin yaradıcılığına Lermontov, Nekrasov, Qoqol, xüsusən Puşkin kimi görkəmli şair və yazıçıların təsiri olduqca böyük olmuşdur. Darqomıjski yeni realist xarakterli musiqi dili tapmış (reçitativ-deklamasiyalı üslub), psixoloji məişət dramı – “Su pərisi” kimi yeni opera növü yaratmışdır.

 

O, kamera-vokal musiqisinin yeni janrlarını yaratmış (lirik-dramatik monoloq, komik-satirik və parodik mahnılar), köhnə janrlara yenilik gətirmişdir. Bununla yanaşı - “Esmeralda”, “Mazepa”, “Vakxın təntənəsi”, “Roqdana”, “Daş qonaq” operaları, orkestr üçün əsərləri - “Baba-Yaqa”, “Kazaçok”, “Bolero” və bir sıra vokal əsərlərin müəllifidir.

 

Darqomijski Aleksandr

"Su pərisi" operası

Uvertura

Loading the player...

Sonata №1 Op.2 f-moll

I pərdə. Dəyirmançının ariyası   

Loading the player...

Nataşanın tersetdən solosu

Loading the player...

Nataşanın mahnısı "Po kamuşkam"

Loading the player...

III pərdə. Olqanın mahnısı

Loading the player...

Xor "Svatuşka"

Loading the player...

Darqomıjski Aleksandr

"Titulyar müşaviri"

İfa edir: Aleksandr Vedernikov

Loading the player...

Darqomıjski Aleksandr

"Soxulcan"

İfa edir: Aleksandr Vedernikov

Loading the player...

Darqomıjski Aleksandr

"Mən kədərliyəm"

İfa edir: İrina Boqaçeva

Loading the player...

Darqomıjski Aleksandr

"Qoca kapral"

İfa edir: Boris Qmırya

Loading the player...

Darqomıjski Aleksandr

"Mən sizi sevirdim"

İfa edir: İvan Kozlovskiy  

Loading the player...

Darqomıjski Aleksandr

"16 yaş"

İfa edir: Qalina Pisarenko

Loading the player...

 

Yuxarı Geri
responsive website builder by Mobirise 1.7.1