BƏSTƏKARLAR


Müəllif, musiqi əsərinin yaradıcısı.
Xalq yaradıcılığında adətən bəstəkar və ifaçı bir simada birləşir. 

AZƏRBAYCAN BƏSTƏKARLARI

 

Zeynallı Asәf Zeynalabdin oğlu. 1909—1932

 

Bәstәkar

 

ADK-nın bәstәkarlıq sinfini bitirmiş (1931), burada Azәrbaycan xalq musiqisinin әsaslarını Hacıbəylidən öyrәnmişdi. Simfonik, kamera-vokal vә instrumental әsәrlәrin («Ölkәm», «Sual», «Seyran», «Sәrһәdçi», «Çadra» romansları, f-no üçün fuqalar, pyeslәr, skripka vә fp. üçün pyes vә s.), piano üçün "Uşaq süitası" silsiləsinin, "Çahargah" pyesinin, violino və piano üçün "Muğamsayağı", 12 fuqanın, simfonik orkestr üçün "Fraqmentlər", dram və teatr tamaşalarına musiqinin müәllifidir.

 

1928-ci ildәn ADK nәzdindәki musiqi mәktәbindә musiqi nәzәriyyәsindәn dәrs demişdir. Hacıbəyli onun yaradıcılığını yüksәk qiymәtlәndirirdi. 1933-cü ildә Zeynallının vәfatının ildönümü münasibәtilә etdiyi mәruzәdә Hacıbəyli onun vaxtsız ölümünә ürәk yanğısı ilә tәәssüflәnәrәk demişdi: «... o, olduqca böyük, orijinal vә dәrin düşüncәli bir bәstәkar ola bilәrdi».

 

Zeynallı Asәf

"Ölkəm" 

İfa edir:  Bülbül     

Loading the player...

Zeynallı Asəf

"Uşaq süitası"

İfa edir:  Murad Adıgözəlzadə  

Loading the player...

Zeynallı Asəf

"Çahargah" fortepiano üçün

İfa edir:  Murad Adıgözəlzadə  

Loading the player...

Zeynallı Asəf

"Muğamsayağı"   violino və fortepiano üçün

İfa edir: Anar İbrahimov

Loading the player...
Yuxarı Geri
responsive website builder by Mobirise 1.7.1