Məktəblinin Elektron Musiqi Kitabxanası

Azərbaycan ənənəvi musiqisi və dünya klassik musiqisi, görkəmli sənətkarlar, musiqi janrları, musiqi əsərlərinin kolleksiyası, musiqi alətləri qalereyası, musiqi lüğəti, əyləncəli-intellektual oyunlar və sair...


BƏSTƏKARLAR

Müəllif, musiqi əsərinin yaradıcısı. Xalq yaradıcılığında adətən bəstəkar və ifaçı bir simada birləşir.

İFAÇILAR

Musiqi alətlərində çalanlar musiqi əsərlərini ifa edərək, bəstəkarın öz əsəri ilə dinləyicilərə çatdırmaq istədiyi əhval-ruhiyyəni, ideya və düşüncələri əks etdirirlər.

JANRLAR

 Musiqi əsərinin növü; müxtəlif xüsusiyyətlər (quruluşu, ifaçı tərkibi, xarakteri, ifaçılıq mühiti və s.) əsasında müəyyənləşdirlir.

"Uşaqlar bizim gələcəyimizdir. Gələcəyimizi nə cür tərbiyə edəcəyiksə, böyüdəcəyiksə, millətimizin, dövlətimizin gələcəyi bundan asılı olacaqdır."

 

HEYDƏR ƏLİYEV

MUSİQİ ALƏTLƏRİ

Müəyyən tembrli musiqi səsləri əldə etmək üçün xüsusi qurğu.

Musiqi alətləri səsçıxarma imkanlarına və quruluş xüsusiyyətlərinə görə fərqlənir.

MUSİQİ LÜĞƏTİ

Musiqi mədəniyyətinin bütün suallarının əlifba şəklində düzülüşünün məcmusudur. Terminoloji, avtobioqrafiq, ensiklopedik lüğətlər mövcuddur. 

UŞAQ MAHNILARI

Vokal musiqinin formalarından biri olub, xalq musiqi yaradıcılığında, musiqi məişətində, həmçinin professional musiqidə geniş yayılmışdır. 

VİKTORİNA

Oyun, müxtəlif bilik sahələrindən şifahi və ya yazılı suallara uşaqların cavablandırılması.

Netty 2016 Winner

responsive website builder by Mobirise 1.7.1